​​

KENDİ İMKANLARIYLA EĞİTİM ALACAKLAR /YURT DIŞINDA LİSE EĞİTİMİ ALANLAR

 

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında; 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) kaldırılmasına karar verilmiş olup kendi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin bir ortaöğretim kurumundan mezun olması ve her üniversite tarafından belirlenen ve Başkanlığımızca da uygun görülen sınav ve puanlara sahip olması, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerekmektedir.
 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13/02/2013 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ın belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ın ilişikte yer aldığı şekliyle kabulü uygun görülmüştür.
 

 Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ KRİTERLERİ

 

Yükseköğretim kurumlarının programlarına yurt dışından öğrenci kabulünde öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterlere ilişkin çalışmalar üniversitelerden gelen öneriler doğrultusunda devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında aşağıdaki bağlantı 2018-2019 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri olarak güncellenecektir.

 

2017-2018 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarına Göre Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kriterleri

 

 

2018 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanla​rı Kılavuzu