2014 Bahar Dönemi Lisansüstü Eğitim Tercihleri

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri, 21.01.2014 - 23.01.2014 (saat 17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG/ üzerinden yapılacaktır.


Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları Hakkında Duyuru

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı'nın başkanlığında 16.01.2014 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, öğretmen yetiştirme sistemi ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika programıyla ilgili bazı hususlar ele alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızca öğretmen eğitimiyle ilgili olarak hazırlanmakta olan uzun vadeli strateji belgesi de dikkate alınarak konuyla ilgili kısa ve uzun vadede yapılması gereken bazı çalışmalar üzerinde durulmuştur.

 

Toplantıda, Kasım 2013'te ÖSYM tarafından ilan edilen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları kılavuzlarında 2013-2014 öğretim yılında açılması planlanan programlara yapılan aday başvurularıyla ilgili sonuçlar incelenmiş; sertifika programlarıyla ilgili olarak Kurulumuza iletilen sorunlar ve talepler üzerinde değerlendirmeler yapılarak bazı kararlar alınmıştır. Buna göre;

 

1. Kasım 2013'te 20.000 kontenjan ile açılması öngörülen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran 60.000 dolayında adayın kontenjan artırımına yönelik talepleri incelenerek, programları yürütecek fakültelerin ve eğitim bilimleri bölümlerinin öğretim elemanı ve sınıf kapasiteleri göz önüne alınarak, önceden ilan edilen 20.000 kontenjana ek olarak, 10.000 dolayında kontenjan artımıyla toplam kontenjanın 30.000 olmasına,

 

2. Kontenjan artışına bağlı olarak, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru kılavuzlarının güncellenmesine; ilan edilen alanlar içinde yer almayan ve program açılması talep edilen bazı alanların da yeni hazırlanan kılavuzlara eklenmesine; önceden başvuru yapan adayların, ÖSYM tarafından en kısa zamanda yeniden açılacak aday başvuru sisteminde tercihlerini güncellemesine, önceden başvuramayan adayların da tercihte bulunabilmesine,

 

3. Açılacak bu programlar için akademik takvimin, 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem olarak planlanmasına; bahar döneminde pedagojik formasyon eğitimi alacak 30 bin kişiye ilaveten, güz döneminde eğitime başlamak üzere 30 bin kişilik kontenjan ayrılmasına,

 

4. Bunlara ilaveten, talep edenlerin öğrencilikleri süresince formasyon eğitimi alabilmelerine imkan sağlayacak bir model üzerinde çalışılmasına karar verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Yükseköğretim Kurulu


15/12/2013 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusunda Düzeltme

 

15/12/2013 tarihli ve 28852 sayılı Resmi Gazete'de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusunda Sınav Kılavuzu bölümündeki "Yazılı sınav 16.02.2014 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır." ifadesi "Yazılı sınav 02.03.2014 Pazar günü Ankara'da yapılacaktır." şeklinde; Uluslararası İlişkiler alanındaki 3 adet uzman yardımcısı kadrosuna başvurulan sınav türü ve puanlar tablosundaki "KPSS22" ifadesinin "KPSS33" şeklinde; Sınava Başvuru şartları bölümünün 1. maddesindeki "2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak." ifadesinin "2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 75 puana sahip olmak." şeklinde ve Başvuru için gerekli belgeler, şekli ve yeri bölümündeki "15.01.2014-24.01.2014 tarihleri arasında Başkanlığımıza şahsen, elden veya posta(iadeli taahhütlü) yoluyla teslim etmesi gereklidir. 24.01.2014 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır." ifadesinin "22.01.2014-31.01.2014 tarihleri arasında Başkanlığımıza şahsen, elden veya posta(iadeli taahhütlü) yoluyla teslim etmesi gereklidir. 31.01.2014 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır." şeklinde düzeltilmiştir.

İlanen duyurulur.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

2014 İlkbahar Dönemi DUS

18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 15/1 maddesi gereğince; 2014 İlkbahar Dönemi Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan  talepleri alınacaktır. Eğitim Komisyonu - Tıp Çalışma Grubunca değerlendirilmek üzere http://www.yok.gov.tr  duyurular kısmında yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması, kontenjanların dağıtılmasında temel öncelik olacaktır. Doldurulan formların en geç 17 Ocak 2013 Cuma  günü mesai bitimine kadar dus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ekler:

EK-1

 


2014 ilkbahar Dönemi TUS

 18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 15/1 maddesi gereğince; 2014 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan  talepleri alınacaktır. Eğitim Komisyonu - Tıp Çalışma Grubunca değerlendirilmek üzere http://www.yok.gov.tr  duyurular kısmında yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması, kontenjanların dağıtılmasında temel öncelik olacaktır. Doldurulan formların en geç 17 Ocak 2013 Cuma  günü mesai bitimine kadar tus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

EK:

EK-1

 


DUYURU

1-Dışişleri Bakanlığından alınan 28.03.2013 tarihli yazıda belirtildiği üzere, içinde bulunduğu olağanüstü koşulların Suriye makamlarıyla diplomatik yazışma süreçlerini kesintiye uğratması nedeniyle Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları diplomalarının denklik işlemleri için Kurulumuza başvuran ilgililerin diplomaları bir süredir teyit edilememekte ve ilgililer hakkında işlem tesis edilememektedir.

2-Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmuş olan ve teyit yapılamadığı için hakkında işlem tesis edilemeyen ilgililer ihtiyaç duymaları halinde evrak asıllarını geçici süreyle alabilirler.

3-Suriye'deki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunmak isteyen ilgililerin diploma teyitlerine ilişkin mevcut durumu (teyit aşamasının uzun sürebileceği ihtimalini) göz önünde bulundurarak müracaat etmelerinde yarar görülmektedir.

 


UNESCO 2014-2015 Anma ve Kutlama Yıldönümleri Hk.

Türkiye Milli Komisyonu'ndan alınan yazıda edinilen bilgilere göre, UNESCO Genel Merkezi'nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye devletler tarafından önerilen anma ve kutlama yıldönümleri görüşülerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

UNESCO tarafından hazırlanan başvuru formlarına göre yapılan öneriler, Yürütme Kurulu tarafından görüşülmekte ve uygun bulunanlar Genel Konferansın onayıyla kesinlik kazanmaktadır.

Her Genel Konferans döneminde her üye devlete UNESCO hedef ve idealleri ile ilgili alanlarda insanlığa yararı olan tanınmış kişi veya olaylara ilişkin öneriler sunma hakkı verildiği ve önerilen kişi veya olayın yıldönümünün 50 ve katları olması şartı bulunmaktadır.

05-20 Kasım 2013 tarihlerinde  gerçekleşen 37.UNESCO Genel Konferansı'nda daha önce UNESCO Yürütme Kurulu'nda kabul edilen ve Genel Konferansa önerilen 108 anma ve kutlama yıldönümü teklifi görüşülmüş, bu kapsamda ülkemize ait 4 öneri ve ülkemizce desteklenen 1 öneri kabul edilmiştir.

2014 yılı için ülkemizin önerisi ile minyatürcü, hattat, tarihçi ve matematikçi "Matrakçı Nasuh'un Ölümünün 450.Yıldönümü", kültür reformu ve modernleşmede öncü isimlerden yayıncı ve gazeteci "İsmail Gaspıralı'nın Ölümünün 100.Yılı" (Ukrayna'nın desteğiyle), Anadolu'daki Türk İslam dönemi eserlerinin sergilendiği "Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin Kuruluşunun 100.Yıldönümü" ve Türk Edebiyatı'nın önemli romancı ve yazarlarından "Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50.Yıldönümü" "UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programı"na alınmıştır. Ayrıca, İran'ın önerisi ve Azerbaycan ve ülkemizin de desteği ile "Abdülkadir Meraği'nin müzikoloji alanındaki önemli eseri Makasıdü'l Elhan'ın yazılışının 600.Yıldönümü" de anılan program kapsamında kabul edilmiştir.

UNESCO anma ve kutlama yıldönümleri doğrultusunda 2014 yılı süresince üniversiteniz bünyesinde anma ve kutlama etkinlikleri ve farkındalık çalışmaları yapılması  gerekmektedir.

              


Uluslararası Kristalografi Yılı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, 20-21 Ocak 2014 tarihlerinde UNESCO'nun evsahipliğinde gerçekleştirilecek olan UNESCO Genel Direktörü'nün de iştirak edeceği Uluslararası Kristalografi Yılı açılış törenlerine ilişkin programın olgunlaştırıldığı belirtilmektedir. Bununla birlikte,  ülkenizle işbirliği alanlarının somutlaştığı ve bu konuda yapılacak çalışmaları özetlemek üzere üst düzeyli temsilcilerinize, talep olduğu taktirde, programda yer verilmeye çalışılacağı ifade edilerek, bu törenlere katılma imkanı konusunda destek talep eden, en az gelişmiş ülkelerin temsilcilerine yönelik mali yardımların da şükranla karşılanacağı bildirilmektedir.

Sözkonusu etkinliklere ilişkin olarak UNESCO resmi internet sitesinde yayınlanan taslak program ekte yer almaktadır.

 

Etkinliğe katılım olması ve içerik olarak üniversitenizce bir katkı sağlanmasının öngörülmesi halinde sonucundan Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

              

 


Üniversitelerin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu'nca Sağlanan Desteklerin Bütçeleştirilmesine İlişkin Maliye Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Genelgeyi Görmek İçin TIKLAYINIZ.


Showing 1,091 - 1,100 of 1,303 results.
Items per Page 10
of 131