IASP 2017 İstanbul Dünya Konferansı

Teknopark İstanbul, ODTÜ Teknokent ve İTÜ ARI Teknokent teknoloji geliştirme bölgelerinden oluşan Türkiye Teknoparkları Konsorsiyumu, 34. IASP Uluslararası Teknoparklar Birliği Dünya Konferansı'na 26-29 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul'da ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır.

 

Dünyanın 70 ayrı ülkesinden bine yakın üst düzey Ar-Ge yöneticisi, meslek yatırımcı, patent uzmanı ve girişimcinin katılım sağlayacağı Konferans kapsamında ele alınacak konu başlıkları ve ilgili bilgiler ekte yer almaktadır.

 

Söz konusu Konferansın http://www.iasp2017istanbul.org adlı resmi internet sayfası üzerinden yapılan makale başvuruları için son gün 3 Kasım 2016 olarak belirlenmiş olup, başvuruların yoğunluğuna göre bu tarihin uzatılması planlanmaktadır.

 

Ülkemizin uluslararası bilimsel mecralarda görünürlüğünü daha da arttırmak üzere, söz konusu Konferansa yurtiçinden de bilimsel katılımın yüksek seviyede olması bekleniyor.

 


TÜBİTAK-Fransa ANR Ortak Proje Öneri Çağrısı (26.10.2016)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche – ANR) arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2017-2020 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

 

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.

 

Sunulacak ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

 

  • Deniz Jeobilimleri
  • Depremsel Riskler
  • Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi
  • Beşeri Bilimler
  • Enerji
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 

Söz konusu çağrıya ilişkin duyuruya ve proje öneri sürecine aşağıda belirtilen internet adreslerinden ulaşılabilmektedir:

 

 

Ortak proje başvurularının, 2545 kodlu "Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ile İkili İşbirliği Programı"na yukarıda belirtilen adresten elektronik olarak en ge. 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapılması ve ıslak imzalı, basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK'ta olacak şekilde posta ile iletilmesi gerekmektedir.

 

İlgilenenlere duyurulur.


STO Kapsamında Tamamlanan Faaliyetler (18.10.2016)

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) bünyesinde tamamlanan panel faaliyetlerinin sonuçları NATO üyesi ülkelere elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Bu kapsamda tamamlanan STO panel faaliyetlerinin listesi EK-A'da sunulmuştur.

 

EK-A'da sunulan NATO STO Panelleri tarafından tamamlanan faaliyetlere ait dokümanlardan "NATO Unclassified" gizlilik derecesine haiz olanlar, MSB ARGE ve Teknj.D.TEKBİM ve Dok.Ş.Md.lüğünde istekliler tarafından CD getirilmesi kaydıyla çoğaltılabilecektir. "NATO Confidential/NATO Restricted/NATO Secret" gizlilik derecesi ile yayımlanmış dokümanlar ise "Şahıs Güvenlik Belgesi" olan sanayi, araştırma merkezi ve üniversite personeli tarafından yerinde incelenebilecektir.


669 Karar Sayılı KHK İle Kapatılan Askeri Yükseköğretim Kurumlarından Mezun veya Mezun Olabilecek Durumda Olan ve Dikey Geçiş Sınavı ile Bir Lisans Programına Yerleşen Öğrencilerden Kayıtları Hakkında Duyuru (17.10.2016)

669 karar sayılı KHK ile kapatılan askeri yükseköğretim kurumlarından mezun veya mezun olabilecek durumda olan ve Dikey Geçiş Sınavı ile bir lisans programına yerleşen öğrencilerden kayıtları esnasında ön lisans diploması istenmemesi, bu durumdaki öğrencilerin diplomalarını Koordinatör üniversitesinden temin ettikten sonra kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri, ancak mezun olduğunu belgeleyemeyenlerin kayıtlarının silinmesinin uygun olduğuna 13/10/2016 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında karar verilmiştir.


667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilere İlişkin Açıklama (17.10.2016)

1- 667 KHK ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinde ÖSYM tara fından hazırlanan ve özel yetenek sınavı ile ilgili tabloda programların öğretim dili belirtilmediğinden, öğretim dili Türkçe programda kayıtlı olup ÖSYM tarafından öğretim dili %30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin öğretim dili Türkçe olan programlarda özel öğrenci olabilmelerine, bu öğrencilerin diplomalarının yerleştikleri üniversitelerde yarı pasif açılacak Türkçe programlardan alabilmelerine ve bu durumdaki öğrenciler için açılması gereken programların ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine,

 

2- 667 KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt yaptıran ve başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitimine devam edecek öğrencilerin

 

a) Özel öğrenci olarak devam eden öğrencilerin öğrencilik belgesi ve diğer işlemlerinin özel öğrenci olarak eğitime devam ettiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesine,

 

b) Özel öğrenci olarak eğitimlerine devam öğrencilerin talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna dönebilmelerine, öğrencilerin özel öğrenci olarak devam ettikleri yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ve üzeri eğitim alanların intibak işlemlerinin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu tarafından tekrar yapılmasına,

 

c) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programındaki öğrencilerin Kamu Yönetimi programı ile karşılıklı olarak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programındaki öğrencilerin Uluslararası İlişkiler programı ile karşılıklı olarak özel öğrenci olarak eğitim alabileceklerine ve diplomalarının kayıtlı oldukları program adına göre düzenleneceğine

 

d) 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret ödemelerinin yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerin için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından yapılmasına ve bu öğrencilerin SGK pirimlerinin tamamının ücreti ödeyen üniversite bütçesinden karşılanmasına

 

karar verilmiştir.

 


Macaristan Yükseköğretim Sistemi (17.10.2016)

Macaristan'da yüksek eğitim görmek isteyen öğrenciler için Macaristan yükseköğretim kurumları ve bölümlerini tanıtan bilgiler ekte yer almaktadır.


Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılarının Tez Konuları Hakkında (14.10.2016)

Ekim 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında ikinci yılını dolduran Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılarının tez konularının listesi için tıklayınız.


667 KHK Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanları Uyarınca Kayıtlı Öğrencilerin Ek Yerleştirme İşlemleri İle İlgili Duyuru (10.10.2016)

23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Karaname"nin 2 nci maddesi ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili yürütülecek işlemlere ilişkin usül ve esasların 8 nci maddesi uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde YÖKSİS'te kaydı bulunan ve koordinatör üniversitede programı bulunmayan öğrencilerin ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

 

Öğrencilerin yerleştirme işlemlerine ilişkin olarak koordinatör üniversitelerine başvurmaları gerekmektedir.

 

Yerleşen öğrencilerin kayıtları 17.10.2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yerleştikleri yükseköğretim kurumunca gerçekleştirilecektir.


Dünya Sosyal Bilimler Raporu (07.10.2016)

UNESCO'nun ISSC (Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi) ile birlikte her üç yılda bir yayınladığı "Dünya Sosyal Bilimler Raporu"nun dördüncüsünün tamamlandığına ilişkin resmi duyuru 22 Eylül 2016 tarihinde Stokholm'de yapılmıştır.

 

Sosyal bilimler alanındaki önemli sorunları ortaya koyan, bu alandaki gelişme ve katkıları derleyen, geleceğe yönelik araştırma, uygulama ve politika tavsiyeleri sunan raporun bu sayısında, eşitsizliklerin ekonomi ve toplumların sürdürülebilirliği için tehdit oluşturulduğu ifade edilmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişim çabalarını baltaladığı, son on yılda eşitsizlik konusunda yapılan araştırmalar artmakla birlikte, konuya dar bir çerçeveden bakıldığı, sosyal bilimler alanında uzun vadeli araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Söz konusu Rapora http://en.unesco.org/wssr2016 internet sitesinden erişilebilmektedir.


DGS-2016 Şartlı Kayıt Duyurusu (07.10.2016)

20/04/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak, 2016 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2016 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 06/10/2016 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.


Showing 1 - 10 of 959 results.
Items per Page 10
of 96