Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Yüksek Lisans Başvurularında İstenilen Belgeler

 

1) Kimlik belgesi fotokopisi

 

2) Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

 

3) Tanıma/Denklik Başvuru Formu (Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir)

 

4) Lisans eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise;

 

a) Lisans diploması aslı veya

b) Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

 

5) Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

 

a) Kurulumuz tarafından düzenlenen "Lisans Denklik Belgesi"nin aslı veya fotokopisi

 

6) Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

7) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

8) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (*)

 

9) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı ve noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

 

10) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

11) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

12) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti

 

13) İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı

 

14) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge

 

15) KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge

 

16) Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği

 

17) Tez kapağının ve tez özeti kısmının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

 

18) KKTC'de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin eğitime başladığı yıl itibariyle geçerli ALES belgesi

 

19) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin fotokopisi

 

*Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

 

Uyarı: K.K.T.C. yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili modülde yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.